یادگیری مهارت های جدید

فوریه 19, 2020

ترس از تغییر و مدیریت تغییر در سازمان

پیتر سنگ جمله معروفی دارد که می گوید مردم نسبت به تغییر مقاوم نیستند، نسبت به تغییر کردن مقاومند! درواقع همه تغییر را دوست دارند اما […]